Congratulations to Prof. Hsiang-Yi Karen Yang, recipient of 2023 NSTC Ta-You Wu Memorial Award.